Regulamin sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia
usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego murowaniec.com;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.murowaniec.com, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy WYSOKA SZATKOWSKI, POSTUPALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, a Klientem, zawierana z
wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.murowaniec.com.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Sklep internetowy murowaniec.com, działający pod adresem www.murowaniec.com, prowadzony
jest przez „Wysoka Andrzej Szatkowski, Michał Postupalski s.c.” adres: 34-500 Zakopane, Hala
Gąsienicowa, skr. poczt. 193, NIP 7361731556, REGON 384095193 (dalej również jako:
„murowaniec.com” w zakresie w jakim nazwa ta odnosi się do podmiotu prowadzącego Sklep
Internetowy).
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię
kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w
wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce), aktywny
adres e-mail

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp
do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa murowaniec.com zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły
wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.murowaniec.com oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
9. Składając zamówienie lub wysyłając zapytanie Klienci przekazują do Sklepu pewne dane osobowe,
które sklep przetwarza w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Administratorem powierzonych danych osobowych jest „Wysoka Andrzej Szatkowski, Michał
Postupalski s.c.” adres: 34-500 Zakopane, Hala Gąsienicowa, skr. poczt. 193, NIP 7361731556,
REGON 384095193. Wypełniając obowiązki nałożone na Administratora przez RODO szczegółowe
zasady przetwarzania danych osobowych przez murowaniec.com jako Administratora zostały opisane
w dziale Polityka Prywatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez
dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść
Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Murowaniec.com
może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć
jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi
przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię
murowaniec.com
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
murowaniec.com
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na
stronę internetową www.murowaniec.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności
techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie (w tym
wybór rozmiaru, koloru itp.).
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie
Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W
tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia
będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych
kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego
złożenie Zamówienia. Po akceptacji Klient będzie miał możliwość dokonania płatności w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty określające aktualnie dostępne sposoby płatności.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z
„Wysoka Andrzej Szatkowski, Michał Postupalski s.c.” adres: 34-500 Zakopane, Hala Gąsienicowa,
skr. poczt. 193, NIP 7361731556, REGON 384095193 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego
Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich
istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.murowaniec.com oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem kuriera.
Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Schronisku Murowaniec na Hali
Gąsienicowej (odbiór w barze). Koszty dostawy wynoszą:
Zależne od wybranej formy dostawy i płatności za towar (przedpłata: Kurier- 16 zł – do 2kg, na terenie
RP. Informacja o kosztach dostawy podawana jest zawsze w trakcie składania zamówienia (wybór
sposobu dostawy). Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze i liczy się od dnia wysłania przez
Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek
VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
– przelewem
– płatnością w systemie eService.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na
podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 dni i przykładowo wysyłając je do nas
pocztą tradycyjną lub elektroniczną („Wysoka Andrzej Szatkowski, Michał Postupalski s.c.” adres:ul.
Gorzowska 108, 32-660 Gorzów, woj. małopolskie, email: murowaniec.shop@gmail.com). Mogą
Państwo skorzystać z załączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Więcej informacji w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo
odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556
oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: „Wysoka Andrzej Szatkowski, Michał Postupalski s.c”, ul. Gorzowska 108,
32-660 Gorzów, woj. małopolskie
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: murowaniec.shop@gmail.com
– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia
reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej
adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie
towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w
którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od
dnia wydania towaru Państwu. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania
dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny,
odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu
poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie
wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na
podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi
za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego
przemilczenia przez nas wady lub zapewnienia o jej nieistnieniu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. murowaniec.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu
internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy
zgłaszać drogą elektroniczną na adres: murowaniec.shop@gmail.com
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu
internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia jej złożenia.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce
wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4,
poz. 25 ze zm.).
– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy
sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między
Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości
skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według
obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy murowaniec.com a Klientem, który nie
jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego
Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a także
prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

Strona korzysta z plików cookies w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Szczegóły w naszej polityce prywatności.
x